Tarieven en werkwijze

Gronden in lichaamsgerichte psychotherapie Arnhem Westervoort

Tarief

Een sessie lichaamsgerichte therapie of coaching duurt 75-90 minuten

en kost € 80,-. De intake duurt 45-60 minuten en kost € 35,-

Een kort kennismakingsgesprek (telefonisch of live, maximaal 30 minuten) behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Vergoeding door zorgverzekeraars

Individuele sessies vallen binnen de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering van veel zorgverzekeraars. 

 

Werkwijze

We starten met een vrijblijvend intakegesprek waarin je kunt vertellen wat je zoekt en waar je tegen aan loopt. We maken kennis en doen wat lijfwerk. Daarna neem jij het besluit om al dan niet bij mij in therapie te gaan. Uitgangspunt daarbij is dat zowel jij als ik het idee hebben dat de therapie zal bijdragen aan jouw proces.

 

Behandelovereenkomst

Na het intakegesprek stellen we een behandelovereenkomst op, gericht op jouw doelstelling. Hierin spreken we een eerste aantal sessies af en een evaluatiemoment. 

  

Tarieven trainingen en workshops

Voor de tarieven van de trainingen en workshops: zie bij de desbetreffende cursus onder Agenda

 

Beroepsvereniging en klachtencommissie

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging SBLP, Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie. De SBLP kent een klachtenregeling. Vraag zo nodig om meer informatie bij mij of bij het secretariaat van de SBLP. Ik ben volgens wettelijke verplichtingen aangesloten bij WKKGZ Geschillenregeling via Cam COOP. Wanneer de klachten en geschillenregeling niet (meer) volstaat, dan kan een beroep worden gedaan bij het tuchtrecht TCZ. 

Ook ben ik aangesloten bij het RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

 

Logo beroepsvereniging SBLP
Logo CAM COOP geschillencommissie
Logo RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Privacy 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet regelt de privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is

een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden, indien voor je behandeling noodzakelijk, die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

De gegevens uit je dossier kunnen eventueel voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je

toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. De basis is dat ik niet meer vastleg dan nodig, en zorgvuldig en met respect omga met jouw gegevens en privacy.